Όπως σε όλα τα χωριά της Κύπρου παλαιότερα, υπήρχε η τάση να “δίνουν“ κυρίως στους άνδρες παρατσούκλια , τα οποία πολλά χρησιμοποιήθηκαν από τα άτομα αυτά και σαν τα επίθετά τους.

Πιο κάτω παραθέτουμε κατάλογο με επίθετα και παρατσούκλια, που κατά καιρούς ήταν γνωστά στην Στενή τα άτομα αυτά:

Αππαρής

Λόντος

Σπυριτής

Αρόητος

Λαός

Ττίνης

Βόμματος

Μούστουνος

Τζιήπος

Γιακκούς

Μούχουγγας

Τταμαμουνάς

Γιάης

Μουζεήρης

Ταρζάν

Γερμανός

Μάντης

Χίρμος

Δίπλαρος

ΜαστρεΓιάννης

Χ” Πρωτόπαπας

Εφταψούμης

Μακρής

Χ” Μάστρος

Ζαντής

Μούλος

Ψαράς

Ζαντούρη

Μονοούκκας

 

Ζάγγουλος

Ορφανός

 

Κάσιουλος

Ππαλάς

 

Κίτσιος

Παπαέτη

 

Κασιαής

Πόλασελας

 

Κομματάς

Πατσάλη

 

Κάουρας

Πάτσαλος

 

Κακός

ΠαπάΝεος

 

Κιτάλλας

Περατικός

 

Καρετής

Πουρκούρας

 

Κουρσάρος

Παοκολοκάς

 

Καμένος

Ράφτης

 

Κάτσελλος

Σιναϊτης